Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

για το Πόρισμα Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών

Το Κίνημα στην Πόλη αναρτά τα πρακτικά της ΜΑΞΙΑΔΗΖ και την τοποθέτηση του Κώστα Κωστόπουλου πάνω στο Πόρισμα Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου της Έκθεσης Ελέγχου
των Ορκωτών ΛογιστώνΑΔΑ: Β4ΘΔΟΛΡΥ-ΟΒ3
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ
Τηλ: 210 7771007
Απόσπασμα Πρακτικών
1ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η ( 25 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 2012)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πόρισμα Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου της Έκθεσης Ελέγχου
των Ορκωτών Λογιστών , Περιόδου 1-1-2009 έως 31-3-2011 της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε.
Ο.Τ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου
Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.) συνεδρίασε την
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 6:00 μμ στο Δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Ζωγράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 7.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτικά Μέλη
1.ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Πρόεδρος)
2.ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
3. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)
4.ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ (Μέλος)
5.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
6.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Μέλος)
7.ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (Μέλος)
8.ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΟΛΓΑ (Μέλος)
9.ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Μέλος)

Σήμερα, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 6:00 μμ στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Ζωγράφου , Γεωργίου Ζωγράφου 7, συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων
Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ) ύστερα από την
από 24-09-2012 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη του, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου κ.
Κουμανιώτη Κων/νας.

Παρόντα Μέλη: Kουμανιώτη Κωνσταντίνα, Κότσιφας Παναγιώτης, Καλιακάτσος
Γεώργιος, Θεοδωρακοπούλου Φωτεινή, Ψαριανού Ελένη, Νικολουδάκης Αδάμ,
Καφατσάκη Σταματία, Τσουτσουδάκη Όλγα Κωστόπουλος Κων/νος.
Απόντα μέλη: -

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της (Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων
Δήμου Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.), Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α κα
Κουμανιώτη Κωνσταντίνα, έθεσε υπ’ όψιν του ΔΣ το παραπάνω θέμα: «Πόρισμα
Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών ,
Περιόδου 1-1-2009 έως 31-3-2011 της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα διάβασε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2565/24-9-
2012 με θέμα Πόρισμα Επιτροπής της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών ,
Περιόδου 1-1-2009 έως 31-3-2011 της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το πόρισμα της Επιτροπής ( ΑΔΑ 4568ΟΛΡΥ-ΟΛΚ) με αρ. πρωτ.
2565/24-9-2012 με την συμπλήρωση στην δεύτερη σελίδα , 7η σειρά ότι τα
μέλη κ. Καφατσάκη και κ. Γλυνιαδάκης δεν κλήθηκαν από την Επιτροπή
καθότι στα περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια αναφέρονται ως απόντες.
Επίσης αποφασίζει να αποσταλεί το πόρισμα της Επιτροπής και η έκθεση
Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών στον κ. Δήμαρχο και στον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο δυνάμει της υπ.
αριθμ. 155/18-5-2011 Απόφασης του να αποφασίσει σχετικά.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
μειοψήφησε κάνοντας την παρακάτω τοποθέτηση:
1. Είναι φανερό ότι όπως αναφέρουν και οι Ο.Λ. στην έκθεσή τους (σελ.
2) έπρεπε να διαταχθεί «ειδικός οικονομικός έλεγχος» που θα διερευνούσε
το σύνολο των πεπραγμένων της εταιρείας, αφού αυτοί έκαναν ΜΟΝΟ
δειγματοληπτικό! Το προτείνω έστω και τώρα παράλληλα με κάθε άλλη
ενέργεια.
2. Εκ του αποτελέσματος γίνεται φανερή η ανάγκη για άμεση
προσφυγή στη δικαιοσύνη εξ αρχής όπως είχα προτείνει, αφού η
διαδικασία της επιτροπής δεν φώτισε αλλά αντιθέτως καθυστέρησε τη
διαλεύκανση της υπόθεσης και τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους έχουν
τέτοιες και είναι πολλοί και με δύναμη. Μετά από ένα χρόνο περίπου (25-
11-2012) η επιτροπή παραδίδει στο ΔΣ ένα πόρισμα το οποίο δεν φωτίζει
αλλά αντιθέτως λειαίνει τις γωνίες της έκθεσης των Ο.Λ. του ΣΟΛ.
Αποσιωπά σημαντικά ευρήματα αυτής. Δεν περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις
του διευθύνοντος συμβούλου Ραγκούση, του πρώην Δημάρχου και
προέδρου της ΜΑΞΙΑΔΗΖ αλλά και των προσκληθέντων υπαλλήλων, ούτε
έστω τις πιο σημαντικές. Δεν κλήθηκαν όλα τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ
της ΜΑΞΙΑΔΗΖ όπως έπρεπε.
3. Ενώ η έκθεση των Ο.Λ., έστω και με βάση το δειγματοληπτικό έλεγχο
διαπιστώνει αναρίθμητες παράνομες πράξεις και παραλείψεις, το πόρισμα
της επιτροπής διαπιστώνει μόνο … «λογιστική αταξία»!!
4. Είναι πλέον φανερό ότι ενώ η εταιρεία λειτουργούσε εντελώς
αυθαίρετα και μάλλον σαν προσωπική εταιρεία κάποιων, δεν τολμά η
επιτροπή να εισηγηθεί στο ΔΣ έστω και τώρα, τη παραπομπή της υπόθεσης
στον εισαγγελέα ΑΜΕΣΑ.
5. Χαρακτηριστικό της οπτικής με την οποία η επιτροπή βλέπει και
αντιμετωπίζει την υπόθεση, είναι το θέμα του «Ρυθμού». Ενώ πλέον ο
γνωστός ενοικιαστής δεν πληρώνει εδώ και πολύ καιρό τίποτα και το χρέος
του έχει ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ, ενώ έχει από το παρελθόν καταθέσει
ακάλυπτη επιταγή την οποία έστω και εκ των υστέρων δεν καλύπτει, η
επιτροπή … διερευνά το θέμα του συμψηφισμού με κάποια χρήματα που
του οφείλει ο Δήμος από διάφορες «εκδηλώσεις» που έκανε η
προηγούμενη διοίκηση εκεί! Ο Δήμος βέβαια δεν αρνείται απ’ ότι ξέρω να
πληρώσει αλλά πρέπει και ο δικαιούχος να αποκτήσει …. φορολογική
ενημερότητα.
6. Δεν αναφέρεται στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας τις οποίες η
προηγούμενη διοίκηση …. «κατάφερε» να τις φτάσει σε τεράστιο ύψος.
7. Δεν αναφέρεται ο τρόπος, ο λόγος και η μεθόδευση με την οποία
ανατέθηκαν προεκλογικά έργα από την ΜΑΞΙΑΔΗΖ ύψους 484.365 ευρώ.
8. Δεν συγκεκριμενοποιεί τις ευθύνες στους εκάστοτε εκπροσώπους
της εταιρείας σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες
κατασπαταλήθηκαν τεράστια ποσά.
9. Δεν πρόσθεσαν τίποτα στην υπόθεση που αναφέρουν οι Ο.Λ. για τα
μεγάλα ποσά που έδινε η εταιρεία αυθαίρετα, αδικαιολόγητα και χωρίς
παραστατικά σε διάφορους τρίτους αλλά και σε ορισμένους υπαλλήλους
του Δήμου.
10. Δεν βλέπει ότι ενώ υπάρχει το χρέος από τη μαύρη τρύπα που
λέγεται ΚΕΔΗΖ (διάδοχο της ΔΕΑΔΗΖ) ύψους 1.000.000 ευρώ και η οποία
βέβαια έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο σε συνθήκες πτώχευσης, είναι
απορίας άξιο από πού βρίσκει χρήματα και πληρώνει εκκαθαριστές αλλά και
υπαλλήλους που … δεν έχει!!
Η γνώμη μου είναι ότι το πόρισμα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υπάρχον και η
έκθεση των Ο.Λ. να πάει ΑΜΕΣΩΣ στον εισαγγελέα και να κοινοποιηθεί στο
Ζωγραφιώτικο λαό με κάθε μέσο.
Η συνέχιση της καθυστέρησης θα ενισχύσει την υπόνοια για προσπάθεια
συγκάλυψης.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταματία Καφατσάκη δήλωσε
παρούσα κάνοντας την παρακάτω τοποθέτηση:
Συμφωνώ να αποσταλούν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να
συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών και το Πόρισμα της Επιτροπής του Διοικητικού
Συμβουλίου. Θεωρώ όμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρέπει
να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως
προς τα Συμπεράσματα του Ελέγχου και την αναγκαιότητα συνολικής
διερεύνησης από τις αρμόδιες διοικητικές , ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δε θα δημοσιεύονται σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο