Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

Βαθιά αντιλαϊκός ξανά ο προυπολογισμός. Μόνη διέξοδος οι αγώνες εναντίον του!

 “Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με το ισχύον πλαίσιο του Κλεισθένη και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της Ν.Δ. για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, τις κατοχυρωμένες νομοθεσίες και τα μνημονιακά κεκτημένα, το τοπικό κράτος καθίσταται πλήρως θωρακισμένο, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, απέναντι στα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας”, γράφαμε πέρσι-περίπου τέτοιο καιρό-στην ανακοίνωσή μας για τον Προυπολογισμό του 2020. Τα ίδια (στο γενικό πλαίσιο) και χειρότερα (όσον αφορά στους συγκεκριμένους αριθμούς) ισχύουν και για φέτος. Αποδεικνύεται οτι κάθε δημοτική αρχή που υποκλίνεται στη παραπάνω λογική (ανεξαρτήτως χρώματος), θα καταθέτει προυπολογισμούς που θα είναι απέναντι στις ανάγκες του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. ‘Αλλωστε, η απαίτηση-από κεντρικό κράτος και Ε.Ε.- για ισοσκελισμένους προυπολογισμούς, θα μπορούσε να είναι “κοινωνικά δίκαιη” μόνο σε δήμους σαν τη Κηφισιά, που όλοι οι πολίτες της έχουν λίγο-πολύ ίσο εισόδημα και βαθιές τσέπες. Στους περισσότερους δήμους, όμως, σαν και το δικό μας, η εκπλήρωση του ισοσκελισμένου Προυπολογισμού του δήμου είναι ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος σε αυτό της εφαρμογής του Προυπολογισμού του κεντρικού κράτους, οξύνοντας περαιτέρω την κοινωνική φτώχεια και περιθωριοποίηση. Τα Ανταποδοτικά Τέλη για παράδειγμα, εισπράτονται από την κοινωνική πλειοψηφιά των μισθωτών, χωρίς οι τελευταίοι να βλέπουν τις ανάγκες τους να καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο.

Καταρχήν, ένα από τα βασικά ερωτήματα στον Προυπολογισμό του Δήμου είναι-όπως τονίζαμε και πέρσι-το από πού προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των Εσόδων, ποιός είναι τελικά ο κυριότερος χρηματοδότης του. Δύο από τις βασικές πηγές εσόδων, λοιπόν, είναι τα Τακτικά και τα Έκτακτα Εσοδα.  Να κρατήσουμε εδώ οτι για το 2021, αυτά τα δυο μαζί αποτελούν τα 23.453.045,7€ στα 47.023.752,82 €, δηλαδή το 49,87% του Π/Υ και είναι οι πηγές εσόδων που οπωσδήποτε θα εισπραχθούν. Τρία δεδομένα τώρα και ένα συμπέρασμα. Πρώτο δεδομένο , οτι ποτέ προηγουμένως και σε κανένα οικονομικό έτος δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο του Π/Υ, παρά μόνο-σε γενικό κανόνα-περίπου τα 2/3 αυτού (όπως μαρτυρά και ο Π/Υ του 2020, όπου τα Διαμορφωθέντα Εσοδα ανέρχονται στα 48.530.228.01 € ενώ τα Βεβαιωθέντα για είσπραξη μέχρι 31/07/2020 είναι στα 16.968.701.46 €!). Δεύτερο δεδομένο οτι μερικές πηγές εσόδων, όπως τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (ΚΑ 32) που αποτελούν το 9.29% του Π/Υ, δεν εισπράτονται ποτέ (!). Και με τρίτο δεδομένο οτι το γενικό Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου, που ανέρχεται στα 10.450.000 €, προσμετράται και αποτελεί το 22.22% του Π/Υ, συμπεραίνουμε οτι το πραγματικό ποσοστό του συνόλου των Τακτικών και ‘Εκτακτων εσόδων είναι πολύ παραπάνω του μισού Π/Υ, όπως τελείως τεχνητά παρουσιάζεται.

Πιο ειδικά, στα τακτικά έσοδα για το 2021 που ανέρχονται στα 16.943.623, 18 € (αυξημένα κατά 5.000 περίπου € σε σχέση με το 2020), το 46.01% προέρχεται από τις επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες του δήμου (κοινώς οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι-Κ.Α.Π)  που προέρχονται τόσο από την άμεση (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) όσο και από την έμμεση (ΦΠΑ) φορολόγηση του κεντρικού κράτους, που το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Να σημειωθεί, εδώ, οτι το κεφάλαιο μπορεί να απαλλαγεί της απόδοσης ΦΠΑ με “διάφορους” τρόπους, με πιο “νόμιμο” να παρουσιάσει ποσά ως επενδυθέν κεφάλαιο. Το 28.24% προέρχεται από Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα, ενώ το 17.88% από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (νεκροταφείο κλπ.) που κυρίως πληρώνεται από τους φτωχούς συμπολίτες μας. Τέλος, το 3,90% είναι φόροι και εισφορές. Το συνολικό άθροισμα των παραπάνω ποσοστών μας κάνει το 96,03% των τακτικών εσόδων και δεν μας αφήνει καμιά απορία για το ποιος πληρώνει το μάρμαρο...

Αλλά και στα έκτακτα έσοδα, από τα 6.509.422,48 € (αυξημένα κατά 912.218 € περίπου σε σχέση με πέρσι), τα 1.536.335,00 € αποτελούν “Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών” και τα 4.836.737,48 € αποτελούν “Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις”. Όλα αυτά αποτελούν ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολικών, ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε., δηλαδή χρήματα που δίνονται από το κράτος. Συνολικά, δηλαδή, και το 97,91% των Εκτακτων Εσόδων προέρχονται από τη φορολογία του κράτους, που βαραίνει την κοινωνική πλειοψηφία των μισθωτών και ευρύτερα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Ένα δεύτερο βασικό ερώτημα και κριτήριο για να κρίνει κάποιος τον Π/Υ του δήμου, είναι-κατά τη γνώμη μας-ποιές υπηρεσίες του πριμοδοτεί. Σε ποιές, δηλαδή, διανέμει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του και κυρίως τί ποσοστό αντιστοιχεί σε Υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Έτσι, στο Μέρος II-Δαπάνες του Π/Υ και συγκεκριμένα στον Πίνακα 2-Σύνολα ανα Υπηρεσία βλέπουμε οτι οι Γενικές Υπηρεσίες αποτελούν το 27,95% του συνολικού ποσού των Δαπανών (με αύξηση του ποσού χρηματοδότησής τους κατά 10,60% σε σχέση με αυτό του 2020), οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού το 18,73% , οι Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων το 13,95% (με αύξηση του ποσού κατά 22,23% σε σχέση με το 2020, γεγονός που οφείλεται και στη διόγκωση, σε σχέση με πέρσι, του Τεχνικού Προγράμματος 2021) και οι Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίες με 11,92%. Αντίθετα, οι Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής αποτελούν μόλις το 8,32% του συνολικού ποσού των Δαπανών, ενώ στην Υπηρεσία Πρασίνου αντιστοιχεί μόνο το 2,95% (με το ποσό για το 2021 να μειώνεται κατά 664.575,22 ευρω ή κατά 32,37% σε σχέση με το 2020). Σε Υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με την κοινωνική πολιτική αλλά και την συνολική ποιότητα ζωής των δημοτών, τα ποσά που διατίθενται αποτελούν τα χαμηλότερα ποσοστά στο σύνολο των Δαπανών. Να σημειώσουμε, τέλος, οτι οι Υπηρεσίες Νεκροταφείων αποτελούν το 3,26%, αλλά με μεγάλη μείωση κατά 375.942 ευρω λιγότερα ή κατά 19,68% σε σχέση με το 2020. Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι αν αυτή η υποχρηματοδότηση και απαξίωση σχετίζεται με σχέδια της δημοτικής αρχής για πιθανή ολική ή κατά μέρη εμπορευματοποίση ή/και ιδιωτικοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών?? Να θυμίσουμε, εδώ, οτι μέσα στο 2020 έδωσαν το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ από την αφή (άναμμα) των καντηλιών!

Τέλος, το τρίτο σημαντικό ερώτημα και στοιχείο είναι, κατά τη γνώμη μας, να εντοπίσει κάποιος στον Π/Υ σε ποιούς συγκεκριμένους κωδικούς υπάρχει μείωση είτε στα Εσοδα, δηλαδή στις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις που θα εισπραχθούν από το Δήμο για να καλυφθούν τακτικές ή έκτακτες λειτουργικές δαπάνες είτε μείωση στο μέρος των δαπανών, που και τα δύο αποκαλύπτουν το ποιές υπηρεσίες ή/και κοινωνικές ανάγκες θα χρηματοδοτηθούν λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Έχοντας σημειώσει μέσα στον Π/Υ και στα δύο μέρη του, στα Έσοδα και στις Δαπάνες, πλήθος τέτοιων περιπτώσεων, θα καταγράψουμε εδώ τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη μας, από αυτές, μην θέλοντας να κουράσουμε τους αναγνώστες με έναν μακρύ κατάλογο:

1. Υπάρχει, καταρχήν, μια σημαντική μείωση κατά 1.182.454 € ή κατά 7,2% σε σχέση με το 2020 στις Αμοιβές και στα Έξοδα προσωπικού, με πιο βαρύνουσα κατηγορία αυτή του μόνιμου προσωπικού του Δήμου. Πρόκειται, φυσικά, για υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται με μόνιμες προσλήψεις. Αντίθετα, διογκώνεται και στο Δήμο μας το καθεστώς των συμβασιούχων και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, όπως αποδεικνύουν και τα ποσά της μισθοδοσίας τους στο Μέρος των Δαπανών και σε μια σειρά υπηρεσίες, όπως π.χ. στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, αλλά και σε αυτή του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. Αυτό, παρά την γελοία επιχειρηματολογία όσων μιλούν για “μη παραγωγικό” δημόσιο τομέα, προκαλεί πλήρη υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δήμου, γεγονός που το καταλαβαίνει στο πετσί του ο εργαζόμενος λαός που το βιώνει καθημερινά.

2. Υπάρχει, γενικά, η τάση μείωσης στις έμμεσες-πέραν των αμοιβών- παροχές στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, στον ΚΑ 15-6063.07 μειώνονται από τα 15.000 στα 9.000 €[i] το ποσό για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας-Μ.Α.Π. στους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ στον ΚΑ 20-6061.04 μειώνονται οι παροχές στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σε Προμήθεια Γάλακτος κατά 20.000 € (από 100.000 στα 80.000 €) και στον ΚΑ 20-6063 μειώνεται η Προμήθεια Τακτικών και Έκτακτων Μέσων Προστασίας συνολικά κατά 20.000 € (από 145.000 στα 125.000 €). Να θυμίσουμε ξανά πως στη συγκεκριμένη Υπηρεσία είχαμε δύο θανάτους εργαζομένων μέσα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών το 2017. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να ακουμπά ούτε κι αυτή τη Δημοτική Αρχή...Τέλος, στον ΚΑ 35-6063.03 Προμήθεια Ατομικών Μέσων Προστασίας υπάρχει πολύ σοβαρή μείωση κατά 50.000 € (από τα 75.000 στα 25.000 €) για όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πρασίνου!!

3. Είναι, επίσης, εντυπωσιακό πως πολλές δράσεις και έργα σε όλες, σχεδόν, τις Υπηρεσίες του Δήμου χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε σημείο μάλιστα αυτό να καλύπτει το 10,40% του συνόλου των Δαπανών για το 2021. Το 1/10, δηλαδή, των Εξόδων χρηματοδοτείται από μη πάγια πηγή...Ακόμα πιο εξωφρενικό είναι οτι το ΠΔΕ καλύπτει το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου, όπως μαρτυρά ο ΚΑ 60 του Πίνακα 2 στο μέρος των Δαπανών και η απόλυτη ξεφτίλα είναι οτι ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Δ.ΑΠ. είναι Ορισμένου Χρόνου και πληρώνονται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τη συνολική τους μισθοδοσία, που αγγίζει τα 1.110.000 €, ίσο περίπου με τις μεικτές αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής! Μιλάμε, δηλαδή, για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη δόμηση της βάσης που θα εξασφαλίσει την εκπαιδευτική εξέλιξη στη μόρφωση χιλιάδων παιδιών του Δήμου μας, το οποίο δουλεύει υπό το καθεστώς διαρκούς και μόνιμης ομηρίας!

4. Στον ΚΑ 1212 του Μέρους Εσόδων υπάρχει συνολική μείωση 41.000 € στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Ουσιαστικά, υπάρχει αναπροσαρμογή στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, με αύξηση στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ υπάρχουν σοβαρές μειώσεις, σε σχέση με το 2020, στο Πρόγραμμα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ (-13.000 €), στο Πρόγραμμα Κέντρο Κοινότητας (-93.000 €), όπως και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο/Φαρμακείο (-36.000 €). Στα τρία τελευταία, μάλιστα, είχαμε μειώσεις και το 2020 σε σχέση με το 2019!

5. Στον ΚΑ 00-6715.15 υπάρχει σοβαρή μείωση κατά 190.000 € σε σχέση με το 2020 στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ στον ΚΑ 00-6736.01 δίνει άλλα 10.000 € στους ημέτερους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία…

6. Στον ΚΑ 10-6279.04 μειώνονται κατά 8.000 € οι δαπάνες για την Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ζωγράφου

7. Στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού :

- Στον ΚΑ 20-6262 μειώνονται από τα 17.000 € το 2020 στα 5.500 τα έξοδα για τη Συντήρηση του Δικτύου Φωτισμού και των Ηλεκτρικών Πινάκων από αυτούς που θέλουν την πόλη φωταγωγημένη “για να μην μπορεί να κρύβεται η παραβατικότητα”

- ΣΤΟΝ ΚΑ 20-667 Ανταλλακτικά Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού υπάρχει σοβαρή μείωση κατά 139.500 € ( από 447.500 το 2020 στα 308.000 το 2021) ή κατά 31,17%. Ο συγκεκριμένος κωδικός έχει να κάνει εν πολλοίς με τα ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας.

8. Στην Υπηρεσία Πρασίνου :

- Στον ΚΑ 35-6262 Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων), που αφορά σε συντήρηση Πρασίνου και Δικτύου Άρδρευσης, όπως και διάφορες άλλες  εργασίες υποδομών, υπάρχει σοβαρή μείωση δαπανών κατά 109.000 € ή κατά 63,00% σε σχέση με το 2020.

- Στον ΚΑ 35-627 μειώνονται κατά 33,3% και κατά 60% το Κλάδεμα δένδρων-Κοπή Ξηρών Δένδρων και η Απεντόμωση-Μυοκτονία στους χώρους ενδιαφέροντος του Δήμου Ζωγράφου αντίστοιχα, ενώ μειώνονται από 25.000 € το 2020 στα 10.000 το 2021 οι εργασίες Πυροπροστασίας (Πολιτικής Προστασίας). Τα συμπεράσματα για το τελευταίο δικά σας…

- Στον ΚΑ 35-6692.02 υπάρχει μείωση από τα 40.000 € το 2020 στα 20.000 φέτος στην Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων κα έτοιμου Χλοοτάπητα, ενώ υπάρχει μείωση από τα 15.000 στα 5.000 € στην Προμήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού, Λιπασμάτων και Κηπευτικών Χωμάτων σε σχέση με το 2020.

- Στον ΚΑ 35-7131 υπάρχει, επίσης, σοβαρή μείωση από τα 54.000 το 2020 στα 10.000 € το 2021 σε Μηχανήματα και Λοιπό Εξοπλισμό, που αφορά εργαλεία και μηχανήματα για Πυροπροστασία-Πολιτική Προστασία.

9. Στον ΚΑ 60-6481.01 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Παιδικών Σταθμών υπάρχει μείωση κατά 50.000 € σε σχέση με το 2020, από τα 190.000 στα 140.000 €.

10. Στον ΚΑ 1219.06 των Εσόδων: Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου μειώνεται το ποσό από τα 10.331 το 2020 στα 5.000 €. το 2021, ενώ στον ΚΑ 1219.07 Έκτακτη Επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ 2020 για την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών λόγω της covid-19 μηδενίζεται το ποσό το 2021 από το πενιχρό 7.500 € που δόθηκε το 2020, ενώ συνεχίζεται η πανδημία (και) στη χώρα μας και ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των ζώων που καθίστανται αδέσποτα εν μέσω πανδημίας, όπως μαρτυρούν πλήθος δημοσιευμάτων

11. Στον ΚΑ 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων που έχουν να κάνουν με Προμήθεια Ιατροφαρμακευτικού Υλικού και Παροχή γευμάτων, τροφίμων κλπ σε άπορους δημότες και σε έξοδα σίτησης ΚΗΦΗ το ποσό πρακτικά μένει το ίδιο, με ελάχιστη μείωση (από 124.500 το 2020 στα 123.000 €. το 2021, καθώς ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει παραπάνω λεφτά για τους άπορους δημότες που αντικειμενικά θα αυξηθούν και στην πόλη μας λόγω της πανδημίας

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κι άλλα τέτοια, αλλά φτάνει ως εδώ. Θα σταματήσουμε πριν σας κουράσουμε (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει) και πριν συμπληρώσουμε τον “Δωδεκάλογο του Γύφτου”…

Μια ειδική σημείωση πρέπει να γίνει για το ζήτημα της πανδημίας και το πως ο δήμος βοηθάει στην αντιμετώπιση της, ή μάλλον πως δε δείχνει να ενδιαφέρεται για αυτή. Είναι εντυπωσιακή η έλλειψη πρόβλεψης από τον προυπολογισμό δαπανών σχετικών με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δε βλέπουμε πρόβλεψη γενναίας ενίσχυσης προγραμμάτων τύπου «βοήθεια στο σπίτι» (από 15.000€ το 2020 αυξάνεται στα μόλις 23.000 € το 2021), δε βλέπουμε πρόβλεψη να στηθούν δημοτικά ιατρεία για τη covid-19 και τη λοιπή νοσηρότητα. Αντίθετα , με έκπληξη παρατηρούμε εν μέσω πανδημίας να μειώνονται οι δαπάνες για τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο δήμος Ζωγράφου φαινεταί να αδιαφορεί για το πως θα προστατευθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Κι αυτός ο προυπολογισμός του δήμου, λοιπόν, μοιάζει με τη δημοκρατία τους. Η τελευταία, συνταγματικά, πηγάζει από τον λαό, χωρίς ποτέ ο ίδιος να την απολαμβάνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον προυπολογισμό. Τα έσοδά του, ομοίως, πηγάζουν από τον λαό, χωρίς ποτέ να ικανοποιούνται οι ανάγκες του από αυτόν. Αυτός ο προυπολογισμός δεν διορθώνεται, γιατί ακόμα και για να γραφτεί ένα άλλο ποσό σε κωδικό του, πρέπει να συνοδεύεται από οικονομική μελέτη που να ικανοποιεί τελικά την ισοσκέλιση εσόδων-δαπανών και να έχει την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  Αυτός ο προυπολογισμός δεν αλλάζει θεσμικά, γιατί πρέπει να υπακούει στους νόμους της “τοπικής αυτοδιοίκησης”, τα μνημονιακά κεκτημένα, την αντεργατική πολιτική και τους επόπτες που τον εγκρίνουν και επιτηρούν την υλοποίηση του, αυστηρά μέσα στα πλαίσια που έχουν χαράξει κεφάλαιο, κράτος και Ε.Ε. Αυτός ο προυπολογισμός μονάχα ανατρέπεται από την πάλη του εργαζόμενου λαού και της ανυπότακτης νεολαίας του Ζωγράφου και το Κίνημα στην Πόλη θα συμβάλλει συνειδητά σε αυτή τη κατεύθυνση, τόσο με τη στάση του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και κυρίως με τις πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη των λα’ι’κών αγώνων έξω από αυτό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δε θα δημοσιεύονται σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο